top of page

Podmínky

Podmínky prodeje

1. Obecné – Rozsah

1.1   Výhradně platí naše podmínky prodeje; Neuznáváme žádné obchodní podmínky zákazníka (kupujícího nebo objednatele), které jsou v rozporu s našimi podmínkami prodeje nebo se od nich odchylují, pokud jsme výslovně nesouhlasili s jejich platností. Naše prodejní podmínky platí také pro všechny budoucí transakce mezi stranami, a to i v případě, že dodávku zákazníkovi bez výhrad provedeme s vědomím rozporuplných nebo odchylných podmínek zákazníka.

1.2   Všechny dohody uzavřené mezi námi a zákazníkem za účelem plnění smlouvy musí být zaznamenány ve smlouvě nebo jinak písemně.

1.3   Naše prodejní podmínky platí pouze pro společnosti, právnické osoby veřejného práva a speciální fondy ve smyslu § 310 odst. 1 německého občanského zákoníku.

2. Nabídka - nabídkové dokumenty - uzavření smlouvy

2.1   Naše nabídka a naše odhady nákladů jsou nezávazné, pokud není výslovně uvedeno jinak. Je třeba je chápat jako požadavek zákazníka k zadání objednávky. Zákazník je vázán svou objednávkou po dobu tří týdnů - počítáno ode dne přijetí objednávky. Smlouva je uzavřena, pokud v této lhůtě písemně potvrdíme objednávku (potvrzení objednávky). Pokud změna stavu nebo oficiálních dovozních podmínek brání dodání, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V takovém případě na žádost zákazníka uzavřeme se zákazníkem novou smlouvu přizpůsobenou změněným podmínkám.

2,2   Naše potvrzení objednávky je generováno automaticky a nevyžaduje podpis, aby bylo účinné.

2.3   Vyhrazujeme si vlastnická práva a autorská práva na ilustrace, výkresy, výpočty a další dokumenty. To platí i pro takové písemné dokumenty, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejich předáním třetím osobám vyžaduje zákazník náš výslovný písemný souhlas. Nedojde-li k uzavření smlouvy, musí být výkresy a další dokumenty na požádání neprodleně vráceny. 

Věty 1 až 3 platí obdobně pro dokumenty zákazníka, ty však mohou být zpřístupněny třetím stranám, na které jsme povolili převod dodávek nebo služeb.

2,4   Dokumenty patřící k naší nabídce, jako jsou vzorky, ilustrace a výkresy, jsou pouze přibližně směrodatné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

2,5   Změny objednávky a termínu zákazníkem lze považovat za bezplatné pouze do 2 dnů od obdržení potvrzení objednávky.
Změny po tomto období ovlivňují výrobní proces, možnost takových změn prověřujeme a v jednotlivých případech potvrzujeme. Pokud jsou změny stále možné, počítáme podle následujícího klíče:

Standardní položka:

  • do 5 dnů po potvrzení objednávky 5 % z hodnoty objednávky, minimálně  75,00 eur

  • od 6 dnů po potvrzení objednávky 15 % z hodnoty objednávky, minimálně  150,00 eur

speciální článek:

  • do 5 dnů po potvrzení objednávky 5 % z hodnoty objednávky, minimálně  100 eur

  • od 6 dnů po potvrzení objednávky 15 % z hodnoty objednávky, minimálně   200 eur

2.6 Jsme oprávněni postoupit své pohledávky vůči zákazníkovi třetí osobě.

3. Ceny - Platební podmínky

3.1   Naše ceny platí od čisté hodnoty objednávky 1000,00 €. V našich cenách (včetně cen uvedených v těchto podmínkách prodeje) není zahrnuta zákonná daň z přidané hodnoty. Na faktuře je uveden samostatně v zákonné sazbě v den fakturace.

3.2 Není-li dohodnuto jinak, platí naše ceny „ze závodu“ bez obalů, nákladů na dopravu / dopravného, pojištění dopravy požadované zákazníkem, jakož i montážního a provozního materiálu a cel; tyto jsou fakturovány samostatně. Pokud jsou ceny dohodnuty jako volné bydliště nebo volné místo použití („místo vykládky“), zahrnují balné a přepravní náklady/dopravu, jakož i montážní a provozní materiál, ale nezahrnují pojištění dopravy a cla požadované zákazník.

3.3   Paušální poplatky a maloobjemový příplatek

Pod čistou hodnotou objednávky 1000 EUR účtujeme další paušální poplatek ve výši 30 EUR za místo vykládky za doručení přepravcem. Pokud je zásilka provedena balíkovou službou, je paušální sazba snížena na 12 €.
U malých objednávek s čistou hodnotou zboží nižší než 100 € účtujeme k výše uvedenému paušálnímu poplatku malou množstevní přirážku 50 €.

3.4 Doručení spediční společností -Obecně: 

-Požaduje se bezchybný přístup k místu vykládky, okamžitá vykládka zákazníkem a suché a čisté zametené místo instalace. Před dodáním nám musí být známy místní podmínky. Za tímto účelem musí zákazník vyplnit námi zpracovaný přepravní dotazník a zaslat nám jej zpět nejpozději 1 týden před dodáním.
- Místo vykládky musí být s výrobkem volně přístupné a dosažitelné běžným dopravním prostředkem pro 1 osobu. Pokud není dodávka na místo vykládky možná s 1 osobou, musí koncový uživatel zajistit potřebné další pomocníky.
-V zásadě se plánuje nákladní auto bez zvedací plošiny. Pokud není vykládka na místě možná bez zvedací plošiny, lze variantu zdvižné plošiny zarezervovat na vyžádání a za paušální cenu. K tomu je nutná písemná objednávka zákazníka.

- Na požádání a za předpokladu, že jsou k dispozici kontaktní údaje, naši logističtí partneři uvědomí zákazníka telefonicky 1 - 3 dny před dodáním. Oznámení je oznámení o doručení. Po předání zboží příslušnému přepravci již nejsou možné změny termínů a následné upřesnění termínů.

- U dodávek předpokládáme převzetí zboží v pracovní den (pondělí až pátek) uvedeného kalendářního týdne v době od 7:00 do 17:00 hodin.

- Pro nakládku/vykládku kompletního nákladního vozu je poskytována doba 2 hodin, pro menší náklady úměrně kratší.

3.5 Doručení spediční společností -ceny-:

- Zákazníkovi účtujeme konkrétní náklady vzniklé spedici. Pro dodávky na ostrovy platí speciální podmínky, které Vám na vyžádání rádi zajistíme.

- Dodatečně účtujeme všechny následující paušální sazby: 


Za poskytnutí potvrzení o doručení účtujeme paušální poplatek 7 €.

Za upozornění účtujeme paušální sazbu 12,50 €.

Nákladní automobil se zvedací plošinou: Paušální cena 95 €.

Za zpáteční přepravu nedoručitelných nebo odmítnutých zásilek, stejně jako neúspěšné cesty, účtujeme přepravní náklady a paušální poplatek za zpracování ve výši 25 €.

Za dodávky v denní pevný termín účtujeme paušálně 50 € za zboží v hodnotě nižší než 2 000 €.
Za doručení v pevný čas účtujeme paušální sazbu 75 €.
Za sběrné zásilky následující den účtujeme: 30 €
pro doručení do 12:00: 45 EUR
pro doručení do 10:00: 60 €
Za nakládku/vykládku (více než 2 hodiny) účtujeme 120 € za každou započatou hodinu.
V případě změny objednávky (změna doručovací adresy) budeme účtovat dodatečný administrativní poplatek ve výši 150 € a dodatečně vyčíslené přepravní náklady přepravce.
 

3.6 Vrácení zboží:
Vrácení zboží je obecně možné pouze po předchozí dohodě a schválení z naší strany a je obecně spojeno s náklady. Zákaz vracení výrobků na zakázku.
Přiměřené náklady na přepravu směrem ven a zpět, stejně jako náklady na individuální manipulaci a opětovné skladování na vyžádání. 30% poplatek za kontrolu a opětovné naskladnění. 

3,7   Vyhrazujeme si právo naše ceny přiměřeně změnit, pokud po uzavření smlouvy dojde ke snížení nebo zvýšení nákladů, zejména v důsledku dohod o mzdách nebo podstatných změn cen.

3,8   Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná netto (bez srážek) do 30 dnů od data vystavení faktury. Je-li zákazník v prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat úrok z prodlení s roční sazbou 9 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou (§§ 247, 288 odst. 2 BGB). Pokud jsme schopni prokázat vyšší škodu z prodlení, jsme oprávněni toto požadovat. Zákazník je však oprávněn nám prokázat, že nám v důsledku prodlení s platbou nevznikla žádná škoda nebo škoda výrazně nižší.

3,9   Zákazník má právo na započtení pouze tehdy, pokud jeho protinároky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Zákazník je oprávněn uplatňovat zadržovací práva pouze na základě protinároků z téhož právního vztahu.

3,10   Směnky, šeky a jiné návody přijímáme pouze po dohodě a pouze na účet plnění. Zákazník nese náklady na inkaso, bankovní úroky a poplatky. U směnek se počítají eskontní poplatky ve výši 9 procentních bodů ročně nad základní úrokovou sazbu (§ 247, 288 odst. 2 BGB).

3.11   Pokud se zákazník dostane do prodlení se svou platební povinností vůči nám z této nebo jiné smlouvy, nebo pokud se dozvíme o okolnostech, které vedou k riziku platební neschopnosti zákazníka, jsme oprávněni uplatnit veškeré nároky z této a dalších smluv s okamžitou splatností. . V těchto případech jsme rovněž oprávněni, aniž jsou dotčeny další nároky, požadovat platbu předem nebo zajištění fakturované částky před dodáním. 

 

Neuhradí-li zákazník neprodleně dlužnou částku, jeho právo užívat smluvní zboží zaniká. Poté jsme oprávněni požadovat okamžité vrácení – s vyloučením jakéhokoli zadržovacího práva. Veškeré vzniklé náklady nese zákazník. Jsme oprávněni prodávat smluvní zboží na volném trhu nejlepším možným způsobem, a to splnit platební povinnost zákazníka. Výtěžek bude započten proti celkové pohledávce vůči zákazníkovi po odečtení nákladů a případný přebytečný výtěžek mu bude vyplacen. 

 

3.12 Zákazník musí nést veškeré poplatky, náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s jakýmkoliv právně úspěšným soudním řízením proti němu mimo Německo.

4. Dodací lhůta – dílčí dodávky

4.1   Námi stanovený počátek dodací lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek.

4,2   Splnění naší dodací povinnosti rovněž předpokládá včasné a řádné splnění povinností zákazníka. Výjimka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena.

4.3   Pokud je zákazník v prodlení s převzetím nebo poruší jiné povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody, včetně případných dodatečných nákladů. Další nároky zůstávají vyhrazeny.

4,4   Jsou-li splněny požadavky bodu 4.3, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného poškození smluvního zboží na zákazníka v okamžiku, kdy se dostane do prodlení s převzetím nebo jako dlužník.

4,5   Jsme odpovědní podle zákonných ustanovení, pokud je podkladová kupní smlouva pevnou transakcí podle § 376 německého obchodního zákoníku. Podle zákonných ustanovení ručíme také v případě, že v důsledku prodlení s dodáním, za které odpovídáme, je zákazník oprávněn tvrdit, že jeho zájem na dalším plnění smlouvy zanikl.

4,6   Podle zákonných ustanovení ručíme také v případě, že zpoždění dodávky je způsobeno úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením smlouvy, za které odpovídáme; chyba na straně našich zástupců nebo zástupných zástupců bude připsána nám. Pokud zpoždění dodávky není způsobeno úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením smlouvy, za které odpovídáme, je naše odpovědnost za škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody.

 

4,7   Jsme rovněž odpovědní podle zákonných ustanovení, pokud je zpoždění dodávky, za které odpovídáme, založeno na zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti; v tomto případě je však odpovědnost za škodu omezena i na předvídatelnou, typicky se vyskytující škodu.

4,8   Pokud je prodlení s dodáním způsobeno pouze lehce nedbalým porušením nepodstatné smluvní povinnosti, je naše odpovědnost za škodu vyloučena.

4,9   Pokud je prodlení dodávky způsobeno porušením povinnosti, za které neneseme odpovědnost a které rovněž nespočívá ve vadě smluvního zboží, není zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.10    Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky, které budou účtovány samostatně.

5. Přechod rizika - balení

5.1   Není-li dohodnuto jinak, je dohodnuta dodávka „ze závodu“. Nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného poškození přechází na zákazníka okamžikem zpřístupnění zboží k vyzvednutí, nejpozději při jeho naložení na dopravní prostředek.

5,2   Přepravu a všechny ostatní obaly v souladu se zákonem o obalech zpět nepřebíráme; opakovaně použitelné obaly jsou vyloučeny. Zákazník se stará o likvidaci obalů na vlastní náklady.

5,3   Rozsah balení je z důvodu ochrany životního prostředí omezen na minimum. Pokud je to technicky možné, dodávka je rozbalena.

5,4   Pokud a v rozsahu, v jakém si to zákazník přeje, pokryjeme dodávku přepravním pojištěním; náklady s tím spojené nese zákazník.

6. Nároky zákazníka z vad, míra zavinění a úprava odpovědnosti

6.1   Práva zákazníka v případě vad předpokládají, že řádně splnil své povinnosti prozkoumat a oznámit vady podle § 377 německého obchodního zákoníku.

6,2   Informace v našich popisech produktů a služeb, v našich katalozích a jiných reklamních prohlášeních představují kvalitu podle § 434 odst. 1 věta 3 BGB pouze tehdy, pokud se týkají našeho smluvního zboží a odrážejí jeho vlastnosti.

6,3   Náklady potřebné za účelem dodatečného plnění, zejména náklady na dopravu, cestu, práci a materiál, poneseme, pokud se nezvýší tím, že smluvní zboží bylo odvezeno do jiného místa, než je místo plnění.

6,4   Pokud selže dodatečné plnění požadované zákazníkem podle § 439 BGB, aniž by došlo k úmyslnému nebo hrubě nedbalému porušení povinnosti, za které odpovídáme, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní cena (snížení).

6,5   Jsme odpovědní v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud zákazník uplatní nároky na náhradu škody na základě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany našich zástupců nebo zástupců, nebo převzetí záruky nebo rizika nákupu. V souladu se zákonnými ustanoveními ručíme také za újmy na životě, končetinách nebo zdraví. Dále ručíme podle kogentních ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek.

6,6   V případě pouhého lehkého nedbalého porušení významných povinností je naše odpovědnost za škody omezena na předvídatelné, typicky se vyskytující škody.

6,7   Kromě toho je naše odpovědnost za škody – bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku – vyloučena.

6,8   Pokud je odpovědnost za škody vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost za škody našich zaměstnanců, zaměstnanců, zaměstnanců, zástupců a zástupců.

6,9   Nároky zákazníka na dodatečné plnění (odstranění vady nebo dodání věci bez vady), slevu (snížení kupní ceny) a odstoupení od smlouvy v případě vad smluvního zboží se promlčují za 12 měsíců, počítáno od přechodu rizika, nejpozději však při dodání smluvního zboží. Nároky zákazníka na náhradu škody se promlčují za 24 měsíců. Ve zbytku platí běžná promlčecí doba podle § 195 BGB.

7. Výhrada vlastnického práva k zajištění

7,1   Vyhrazujeme si vlastnictví smluvního zboží až do přijetí všech plateb z kupní smlouvy se zákazníkem. Pokud se se zákazníkem dohodneme na úhradě dluhu z kupní ceny na základě postupu šeku/směnky, vztahuje se rezervace také na inkaso námi přijatých směnek zákazníkem a nezaniká okamžikem provedení šeků. přijaté jsou nám připsány. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména prodlení s platbou, jsme oprávněni odebrat smluvní zboží zpět. Naše zpětné převzetí smluvního zboží nepředstavuje odstoupení od smlouvy, pokud jsme to výslovně písemně neprohlásili. Pokud smluvní zboží zabavíme, jedná se vždy o odstoupení od smlouvy. Po převzetí smluvního zboží zpět jsme oprávněni jej prodat. Výtěžek z prodeje má být započten proti závazkům zákazníka – snížené o přiměřené náklady prodeje.

7,2   Zákazník je povinen zacházet se smluvním zbožím šetrně; zejména je povinen je na vlastní náklady přiměřeně pojistit proti poškození ohněm, vodou a krádeží na náhradní hodnotu. Jsou-li nutné údržbářské a kontrolní práce, musí je zákazník provést včas na vlastní náklady.

7,3   V případě příloh nebo jiných zásahů třetích osob nás musí zákazník neprodleně písemně informovat, abychom mohli podat žalobu v souladu s § 771 ZPO. Pokud nám třetí strana není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady řízení podle § 771 ZPO, odpovídá za námi vzniklou ztrátu zákazník.

7,4   Zákazník je oprávněn smluvní zboží dále prodat v rámci běžného obchodního styku; tímto nám však postupuje všechny pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně daně z přidané hodnoty) našich pohledávek, které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho zákazníkům nebo třetím osobám, bez ohledu na to, zda bylo smluvní zboží dále prodáno bez nebo po zpracování. Zákazník je oprávněn tuto pohledávku vymáhat až do jejího odvolání, a to i po postoupení. Naše oprávnění vymáhat pohledávku sami zůstává nedotčeno. Zavazujeme se však, že nebudeme pohledávku vymáhat, dokud zákazník bude plnit své platební povinnosti z přijatého výtěžku, nebude v prodlení s platbou a zejména nebude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo budou pozastaveny platby. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužníkech, poskytl všechny informace potřebné k vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení.

7,5   Zpracování nebo transformace smluvního zboží zákazníkem je vždy prováděna pro nás. Pokud je smluvní zboží zpracováno s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty smluvního zboží (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování. Pro zboží vzniklé zpracováním platí totéž, co pro smluvní zboží dodané s výhradou rezervace.

7,6   Pokud je smluvní zboží neoddělitelně smícháno s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty smluvního zboží (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním smíšeným věcem při doba míchání. Dojde-li ke smíchání tak, že věc zákazníka má být považována za věc hlavní, sjednává se, že zákazník na nás převede poměrné spoluvlastnictví. Zákazník si pro nás ponechává výsledné výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

7,7   Zákazník na nás postupuje i pohledávky k zajištění našich pohledávek vůči němu, které vzniknou vůči třetí osobě spojením smluvního zboží s nemovitostí.

7,8   Zavazujeme se vydat cenné papíry, na které máme nárok, na žádost zákazníka v rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje zajišťované pohledávky o více než 10 %; jsme odpovědní za výběr cenných papírů, které mají být uvolněny.

8. Zpracování dat

         Jsme oprávněni používat zákaznická data získaná v souvislosti s obchodním vztahem pro naše obchodní účely ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

9. Rozhodné právo – písemná forma – doložka o oddělitelnosti

9.1 Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. Použití Konvence OSN o prodeji (CISG) je vyloučeno.

 

9.2 Všechny smluvní ujednání a dodatky k těmto podmínkám musí mít písemnou formu, aby byly účinné.

 

9.3 Pokud by jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek nebo doprovodných smluv byla zcela nebo částečně neplatná, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení nebo zbývajících smluv.

10. Jurisdikce - místo plnění

10.1 Pokud je zákazníkem registrovaný obchodník, je naším místem podnikání místo soudu. Jsme však také oprávněni žalovat zákazníka u soudu příslušného pro jeho místo podnikání.

10.2 Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění naše obchodní místo.

Stav: 25.10.2022

bottom of page